Skip to content Skip to navigation

Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение

TitleЧетвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsГерганова, Н
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume7
Issue5
Pagination92–94
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyГерганова1982
Subscribe to Syndicate