Skip to content Skip to navigation

Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“

TitleШеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsМангачева, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume34
Issue3
Pagination157–158
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМангачева2009
Subscribe to Syndicate