Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Леков  [Clear All Filters]
1993
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
1976
Леков, И., 1976. Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.149–160.
Леков, И., 1976. Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.65–82.
Subscribe to Syndicate