Skip to content Skip to navigation

Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София

TitleЧетвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsВиларова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue3
Pagination114–115
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВиларова1986
Subscribe to Syndicate