Skip to content Skip to navigation

Юбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов

TitleЮбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsСтоименова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume31
Issue3
Pagination171–173
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСтоименова2006
Subscribe to Syndicate