Skip to content Skip to navigation

Четвърта конференция по проблемите на сленга и аргото в Пълзен

TitleЧетвърта конференция по проблемите на сленга и аргото в Пълзен
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsКарастойчева, Ц
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume13
Issue6
Pagination131–132
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКарастойчева1988
Subscribe to Syndicate