Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Ликоманова  [Clear All Filters]
2009
Ликоманова, И., 2009. Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), pp.171–172.
2005
Ликоманова, И., 2005. Различни думи – различни светове. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 400-406.
1995
Ликоманова, И., 1995. Конференция по лингвистика на текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), pp.92–93.
1993
Ликоманова, И., 1993. Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч (в съпоставка с други славянски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.12–17.
1989
Ликоманова, И. & Милева, В., 1989. За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.5–11.
1987
Ликоманова, И., 1987. Конференция по теория на текста във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), pp.135–136.
Subscribe to Syndicate