Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Кънчев  [Clear All Filters]
2003
Кънчев, И., 2003. Еухенио Косериу (1921–2002). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), pp.139–141.
1992
Кънчев, И., 1992. Историческото и функционално единство на джудезмо с испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), pp.112–117.
Кънчев, И., 1992. Небриха ’92. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.99–101.
1988
Кънчев, И., 1988. Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), pp.5–12.
1976
Кънчев, И., 1976. За езиковия контакт между системи с различна структура. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), pp.27–45.
Subscribe to Syndicate