Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort descending
Монголски езикови следи в родопската топонимия. Балкански Тодор 1985 10 2 06.10.2013
Мъжколичният род в славянските езици Вълкова Зоя 1984 9 4 06.10.2013
Мястото на българския език сред другите славянски езици Добрев Иван 1981 6 1 06.10.2013
Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis Димова Ана 1983 8 1 06.10.2013
Минимални фразеологични единици със сравнителен характер в словашкия и българския език Добрикова Мария 1994 19 5 06.10.2013
Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език Жерева Мария 2003 28 1 06.10.2013
Мястото на българския език в съпоставителното изследване на славянските езици Лашкова Лили 1988 13 4–5 06.10.2013
Морфологична адаптация на английските заемки в българския и румънския език Лютакова Румяна 1997 22 2 06.10.2013
Морфо-семантическая характеристика прилагательных со значением признака ‘возможности действия’ в русской и болгарской научно-технической литературе (на материале литературы по строительству) Минчев Тодор 1985 10 5 06.10.2013
Максим Младенов Първев Христо 1995 20 4–5 06.10.2013
Максим Сл. Младенов (1930–1992) Радева Василка 1992 17 5 06.10.2013
Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския Симеонов Йосиф 1984 9 3 06.10.2013
Местоименните форми за обръщение ти и Вие в речевия етикет на съвременните българи и холандци Сиракова-Сметс Николина 1992 17 4 06.10.2013
Мария Райкова (1914–1989) Стаменов Христо 1990 15 2 06.10.2013
Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език Стойчев Стилиян 1986 11 6 06.10.2013
Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език) Томанова Венцислава 2005 30 1 06.10.2013
Марко Минков (1909–1987) Филипов Владимир 1988 13 3 06.10.2013
Методи Лилов Холиолчев Христо 1985 10 3 06.10.2013
Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език Стоянова Елена 2004 29 2 26.10.2013
Милан Ромпортъл Палкова Здена 1983 8 3 26.11.2013
Моско Москов (1927–2001) 2001 26 1 26.11.2013
Максим Сл. Младенов (1930–1992) Радева Василка 1992 17 5 26.11.2013
Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992) Първев Христо 1995 20 4–5 26.11.2013
Методи Лилов Холиолчев Христо 1985 10 3 26.11.2013
Марко Минков (1909–1987) Филипов Владимир 1988 13 3 26.11.2013
Мария Райкова (1914–1989) Стаменов Христо 1990 15 2 26.11.2013
Мечислав Шимчак (1927–1985) Басай Мечислав 1986 11 5 26.11.2013
Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика Благоева Диана 2004 29 2 26.11.2013
Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика Аврамова Цветанка 2004 29 2 26.11.2013
Международна конференция по словообразуване в Братислава Аврамова Цветанка 2005 30 2 26.11.2013
Международен семинар по Политика на езика Ангелов Ангел 1995 20 4–5 26.11.2013
Международен летен курс в Дижон Банков Димитър 1987 12 2 26.11.2013
Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь) Котюрова М. 2006 31 1 26.11.2013
Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь) Баженова Е. 2006 31 1 26.11.2013
Мнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода Банков Димитър 1983 8 5 26.11.2013
Международен симпозиум в Берлин по случай 200 години от рождението на Франц Боп Бояджиев Живко 1992 17 6 26.11.2013

Pages