Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort descending Year of Publication Volume Issue
К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях Толстой Н. 1976 1 5 24.10.2013
К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях Толстая С. 1976 1 5 24.10.2013
К вопросу о семантической интерпретации предложений с эксплицитным модусом, выраженным наречиями добре и хорошо в болгарском и русском яз Шамрай Татьяна 1983 8 5 06.10.2013
К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне Малджиева Вяра 1991 16 5 06.10.2013
К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне Илиева Корнелия 1991 16 5 06.10.2013
К интерпретации белорусско-болгарских изолекс {(Към интерпретацията на белоруско-българските изолекси)} Мартынов В. 1976 1 5 06.10.2013
К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки) Цыхун Генадий 1976 1 5 06.10.2013
К сопоставительному описанию болгарского и белорусского консонантизма Журавель Владимир 1991 16 5 06.10.2013
Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост Котова Надежда 1976 1 1 06.10.2013
Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост Янакиев Мирослав 1976 1 1 06.10.2013
Категориални и класификационни семантични признаци на производните лексеми с локативно значение (върху материал от български, полски и руски език) Виларова Маргарита 1995 20 3 06.10.2013
Категорията непреизказност Куцаров Иван 1976 1 5 06.10.2013
Категорията обектоопределеност в унгарския език и нейните еквиваленти в българския език Сонди Дьорд 1987 12 5 06.10.2013
Категорията род и названията за лица от мъжки и женски пол (съпоставително изследване върху материал от английски и български език). [The categor Пенчева Майя 1977 2 4–5 26.11.2013
Категорията число и начините за изразяването ѝ в различните езици Бояджиев Живко 1987 12 3 07.03.2019
Квантификацията на имената в португалския и в българския език Венкова Валентина 1995 20 3 06.10.2013
Кирило-Методиева сесия в Гданск Младенова Маргарита 1981 6 6 26.11.2013
Кирилометодиевски четения (София, 1986 г.) Лазарова Таня 1986 11 6 26.11.2013
Клас и род Бояджиев Живко 1984 9 2 07.03.2019
Класически и екзотичен, българският език – постар от българската държава Иванчев Светомир 1981 6 3–5 06.10.2013
Книжовна дейност на акад. Стоян Романски (24.II.1882–26.II.1959) Младенов Максим 1982 7 6 26.11.2013
Колебания в лексиката на печата на CP Македония. Величкова Славка 1980 5 1 06.10.2013
Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език Атанасова Ирина 1989 14 5 06.10.2013
Комуникативният аспект на научния текст и неговият превод Попович Антон 1979 4 1 06.10.2013
Константин Босилков (1941–1989) Цойнска Ралица 1990 15 6 06.10.2013
Константин Босилков (1941–1989) Цойнска Ралица 1990 15 6 26.11.2013
Константин Попов (1907–1991) Георгиев Станьо 1992 17 1 26.11.2013
Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския Деянова Мария 1978 3 1 06.10.2013
Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи Бьоргер Гергана 2008 33 3 26.11.2013
Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи Манова Мария 2008 33 3 26.11.2013
Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката Цонева Димитрина 1990 15 6 06.10.2013
Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. Тилков Димитър 1977 2 1–2 26.11.2013
Контрастивните граматики и проблемите на превода Осадник Вацлав 1981 6 1 06.10.2013
Конференция в Москва за типовете езикови общности и изследването им Федосеева Наталия 1986 11 1 26.11.2013
Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов Панайотов Величко 1995 20 4–5 26.11.2013
Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов Влахова Радка 1995 20 4–5 26.11.2013

Pages