Skip to content Skip to navigation

Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика

TitleМеждународна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsАврамова, Ц, Благоева, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume29
Issue2
Pagination145–147
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyАврамова2004
Subscribe to Syndicate