Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Павел Патев удостоен с академичните Палми Василева Радка 1993 18 6 26.11.2013
Павел Трост (1907–1987) Попела Ян 1987 12 6 26.11.2013
Павле Ивич (1924–1999) Лашкова Лили 2000 25 3 26.11.2013
Параметрические характеристики предметных имен (чешско-русское сопоставление) Коростенский Иржи 2006 31 3 06.10.2013
Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык Леонидова Мария 1977 2 6 06.10.2013
Перцептивно изследване на комуникативната функция на интонацията при фрази с лексикално-граматичната структура на частен въпрос в немския и в българския Григорова Евелина 1994 19 1 06.10.2013
Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой] Григорова Евелина 1988 13 1 06.10.2013
Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици Селимски Людвиг 2002 27 3 26.11.2013
Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици Клешчова Кристина 2002 27 3 26.11.2013
Пета конференция по лингвистика и литература в Куба Дренска Маргарита 1987 12 5 26.11.2013
Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение Йорданова Йорданка 1990 15 1 26.11.2013
Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение Георгиева Мария 1990 15 1 26.11.2013
Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996) Ангелов Ангел 1997 22 3 26.11.2013
Пета международна конференция по превод в Лайпциг Бютнер Уве 1992 17 2 26.11.2013
Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Узунова Ирина 1984 9 2 26.11.2013
Пета общополска ономастична конференция в Познан Димитрова-Тодорова Лиляна 1986 11 3 26.11.2013
Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин Бояджиев Тодор 1994 19 5 26.11.2013
Пета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон Дренска Маргарита 1990 15 6 26.11.2013
Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език Симеонова Руска 1978 3 2 26.11.2013
Пети международен конгрес на преподавателите по руски език и литература Милойкова Румяна 1983 8 1 26.11.2013
Петнадесети световен конгрес no ономастика Данчев Андрей 1985 10 1 26.11.2013
Петнайсети летен семинар по словашки език и литература (Studia academica slovaca) Куцаров Иван 1980 5 2 26.11.2013
Петър Динеков (1910–1992) Томова Елена 1993 18 1 06.10.2013
Петър Динеков (1910–1992) Томова Елена 1993 18 1 26.11.2013
Петър Пашов (1.04.1931–5.04.2009) Вачкова Кина 2009 34 3 26.11.2013
Планът на съдържанието в проблематиката на превода Илиева Лилия 1980 5 1 06.10.2013
По въпроса за аспекта на френския глагол и вида на българския глагол (Le problème de la correspondance de l’aspect du verbe français et du vid du verbe bulgare) Симеонов Йосиф 1977 2 1–2 06.10.2013
По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам Цанева Нина 1979 4 1 06.10.2013
По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език Симеонов Йосиф 1978 3 6 06.10.2013
По някои въпроси на адвербиалното детерминиране Осадник Вацлав 1980 5 5 06.10.2013
По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан Гегов Христо 1989 14 3 06.10.2013
По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език) Данчев Андрей 1978 3 6 06.10.2013
По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания Лингорска Благовеста 1978 3 4 06.10.2013
По повод на българо-гръцките езикови прилики. Попова Антоанета 1987 12 5 06.10.2013
По повод на статията „Една типологична особеност на българския и унгарския език“ от Александър Александров Иванчев Светомир 1983 8 4 06.10.2013
По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм Янакиев Мирослав 1991 16 6 06.10.2013

Страници