Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия Лашкова Лили 1988 13 4–5 26.11.2013
Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици (по материали от художествената литература) Байрямова Мая 1980 5 6 06.10.2013
Четвърта българо-полска конференция Брезински Стефан 1983 8 3 26.11.2013
Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания Попова Силвия 1986 11 3 26.11.2013
Четвърта конференция по български език и литература Вапорджиев Веселин 1985 10 1 26.11.2013
Четвърта конференция по превод в Прага Бъчваров Янко 1982 7 1–2 26.11.2013
Четвърта конференция по проблемите на сленга и аргото в Пълзен Карастойчева Цветана 1988 13 6 26.11.2013
Четвърта лингвистична среща в Ополе Димитрова Стефана 1992 17 6 26.11.2013
Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение Герганова Нина 1982 7 5 26.11.2013
Четвърта национална младежка школа в Шумен Колева Красимира 1990 15 2 26.11.2013
Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание Стоянова Даниела 1986 11 2 26.11.2013
Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика Карастойчева Цветана 1983 8 5 26.11.2013
Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн Ницолова Pyceлина 1980 5 2 26.11.2013
Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София Виларова Маргарита 1986 11 3 26.11.2013
Чешки влияния в българската музикална терминология Трифонова Йорданка 1988 13 3 06.10.2013
Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми Куцаров Иван 1993 18 6 06.10.2013
Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език Карпов Владимир 1979 4 2 26.10.2013
Членуването в българския и арабския език Михайлова Стойка 1980 5 2 06.10.2013
Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език Рачева Таня 1984 9 2 06.10.2013