Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Иван Билодид (1906–1981) Терзийска Лидия 1981 6 6 06.10.2013
Иван Билодид (1906–1981) Терзийска Лидия 1981 6 6 26.11.2013
Иван Ковалик (1907–1989) Селимски Людвиг 1989 14 6 26.11.2013
Иван Ковалик (1907–1989) Панко Тамила 1989 14 6 26.11.2013
Иван Ковалик (1907–1989) Возни Теодозий 1989 14 6 26.11.2013
Иван Кънчев Младенов Максим 1983 8 3 26.11.2013
Иван Леков Иванчев Светомир 1979 4 2 26.11.2013
Идентификация на сравнението в английския и българския език Грозданова Лиляна 1986 11 5 06.10.2013
Из българо-румънските лексикални връзки Буджишевска Ванда 1989 14 3 26.11.2013
Из дейността на Института за руски език „А. С. Пушкин“ Бъчваров Янко 1983 8 2 26.11.2013
Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках Чеппель Виктор 1984 9 3 06.10.2013
Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках Стоянов Иван 1984 9 3 06.10.2013
Из историята и дейността на Постоянния Международен комитет на славистите Бъчваров Янко 1983 8 2 26.11.2013
Из историята на относителното подчинение в белоруски и български Буюклиев Иван 1976 1 5 06.10.2013
Из историята на предложните конструкции със значение ‘praeter’ в българския и полския език Русек Йежи 1983 8 2 06.10.2013
Из чешката и българската неология Мартинцова Олга 1992 17 2 06.10.2013
Из чешката и българската неология Вачкова Кина 1992 17 2 06.10.2013
Избрана библиография на Елена Георгиева Милойкова Румяна 1990 15 6 26.11.2013
Избрана библиография по антропонимия (1971–1981) С. Б 1987 12 4 26.11.2013
Изворите за живота и делото на Кирил и Методий Филипова Галина 1984 9 5 26.11.2013
Изложба на италианска старопечатна литература и конференция на тема Език, литература и култура на Италия Василева Радка 1992 17 4 26.11.2013
Измерване на семантичната съотносителност на съюзите а, но, и в българския и руския език (експериментално психолингвистично изследване) Хинкова Анета 1987 12 6 06.10.2013
Изнесени лекции П. П. 1982 7 4 26.11.2013
Изнесени лекции М. Р. 1979 4 6 26.11.2013
Изучение комплексных единиц словообразовательной системы русского языка в славянской аудитории Васильева Татьяна 1991 16 1 26.11.2013
Има и съм в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими) Иванова Елена 2002 27 2 06.10.2013
Има ли в българския език фразеологизъм пара пи{(та)}? Младенов Максим 1983 8 6 06.10.2013
Именные количественные словосочетания в белорусском языке на фоне болгарского Михневич А. 1976 1 5 06.10.2013
Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност Марку Христина 2005 30 1 06.10.2013
Интенсивность гласных звуков в двусложных акцентных структурах в болгарском и русском языках Пенева Светлана 1977 2 6 06.10.2013
Интернационализация на словашкия и българския речников език Стоянова Юлияна 1999 24 2–3 10.12.2013
Интернационалната лексика и чуждоезиковото обучение (формално сходни думи в българския, английския, френския и испанския език) Манолова Румяна 1985 10 5 06.10.2013
Интернационалната лексика и чуждоезиковото обучение (формално сходни думи в българския, английския, френския и испанския език) Петрова Стефка 1985 10 5 06.10.2013
Интернационални съществителни със суфикс -ция и техните еквиваленти в немския език Парашкевов Борис 1979 4 1 26.10.2013
Интерпретационные аспекты семантики субъекта (на материале русского языка) Бондарко Александр 1990 15 4-5 07.03.2019
Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език Цветкова Мариета 1989 14 4 06.10.2013

Страници