Skip to content Skip to navigation

Списанието

Списание „Съпоставително езикознание“ публикува материали (статии, обзори и хроники), посветени на съпоставителното езикознание, общото езикознание, теорията и практиката на превода, историята на лингвистиката (портрети ба изтъкнати български и чуждестран)ни езиковеди, история на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина); рецензии за издания във всички области на езикознанието; тематични и персонални библиографии. Списанието излиза 4 пъти годишно по 8 коли всяка книжка. Печатат се статии на български, руски, английски, немски, френски и испански език. Всяка статия се оценява от двама независими рецензенти. Статии, публикувани или под печат в други издания, не се приемат