Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език Даскалова Добрина 1991 16 6 06.10.2013
Наблюдение върху двойното допълнение в българския език (върху материал от разговорната реч и други славянски езици) Ангелова Искра 1990 15 4–5 06.10.2013
Наблюдения върху българския и арабския вокализъм. Гегов Христо 1981 6 06.10.2013
Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език) Ников Мишел 1978 3 2 06.10.2013
Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език Грозданова Лиляна 1988 13 6 06.10.2013
Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in Савова Милена 1977 2 4–5 06.10.2013
Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in Пенчева Майя 1977 2 4–5 06.10.2013
Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език. Ботева Силвия 1986 11 4 06.10.2013
Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език Линдстет Йоуко 1978 3 4 06.10.2013
Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език) Наймушин Борис 2001 26 1 06.10.2013
Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език Илиева Корнелия 1986 11 6 06.10.2013
Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език Молхова Жана 1979 4 1 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език Алексова Василка 1979 4 6 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на плусквамперфекта в българския, украинския и полския език Бойтюк Ана 1981 6 1 06.10.2013
Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език Щайнке Клаус 1984 9 1 06.10.2013
Наименования на цветовете в балканските езици Ханегрефс Ноел 1980 5 2 06.10.2013
Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език Иванчев Светомир 1979 4 2 06.10.2013
Наречия с суффиксом субъективной оценки в русском и болгарском языках Васева Иванка 1977 2 6 06.10.2013
Научен форум с актуално обществено значение Вачкова Кина 1999 24 1 26.11.2013
Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика Радева Василка 2006 31 1 26.11.2013
Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. Джонова Марина 2001 26 3 26.11.2013
Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство Кючукова-Петринска Боряна 2009 34 1 26.11.2013
Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище Манолова Лилия 1983 8 6 26.11.2013
Научна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ Тимонина Елена 1994 19 5 26.11.2013
Научна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“ Минев Димитър 1981 6 3–5 26.11.2013
Научна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“ Желязкова Цветанка 1981 6 3–5 26.11.2013
Научна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост Самсарева Пенка 1993 18 6 26.11.2013
Научна сесия за академик Стефан Младенов във Видин и Ново село (Видинско) Младенов Максим 1981 6 6 26.11.2013
Научна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България Василева Радка 1985 10 1 26.11.2013
Научна сесия на Факултета по класически и нови филологии в София Василева Радка 1988 13 3 26.11.2013
Научна сесия, посветена на 100-годишнината от Освобождението на България Стаменов Христо 1978 3 4 26.11.2013
Научни трудове по езикознание на д-р Кирил Костов (1952–1980) Младенов Максим 1981 6 6 26.11.2013
Научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Герганова Димитрина 1980 5 4 26.11.2013
Национална конференция в Пловдив на катедрите по български език от висшите училища и полувисшите учителски институти Куцаров Иван 1989 14 2 26.11.2013
Национална конференция и Колоквиум с международно участие на тема Преподаването на френски език, съотнесено към образователните степени Василева Радка 1995 20 6 26.11.2013
Национална конференция на преподавателите по руски език в българските висши учебни заведения Георгиев Игнат 1980 5 3 26.11.2013

Страници