Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Цанева  [Clear All Filters]
1979
Цанева, Н. авт, 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци57–59.
Subscribe to Синдикирай