Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Author is Симеонов  [Clear All Filters]
1988
Симеонов, Й. авт, 1988. Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци10–15.
1986
Симеонов, Й. авт, 1986. Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), с-ци5–12.
1985
Симеонов, С. авт, 1985. Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци33–39.
1984
Симеонов, Й. авт, 1984. Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци13–18.
1983
Симеонов, Б. авт, 1983. Чрьтами и рѣзами чьтаах7 и гатаах7 погани с7ще. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци84–87.
1981
Симеонов, Б. авт, 1981. Булгари и пугури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), с-ци112–116.
Симеонов, Б. авт, 1981. Булгари и пугури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), с-ци112–116.
Симеонов, Й. авт, 1981. Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци31–38.
Симеонов, Б. авт, 1981. Самсисът. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци75–79.
1978
Симеонов, Й. авт, 1978. По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци34–40.
Subscribe to Синдикирай