Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Author is Симеонова  [Clear All Filters]
1999
Симеонова, М. авт, 1999. Апостола на свободата. Българска реч, 5(1), с-ци20–21.
1986
Симеонова, Р. авт, 1986. Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), с-ци121–122.
1982
Симеонова, Х. авт, 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци98–99.
Симеонова, Х. авт, 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци98–99.
1980
Симеонова, Р. авт, 1980. Българо-немска вокална интерференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци14–17.
1979
Симеонова, Р. авт, 1979. За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци15–19.
1978
Симеонова, Р. авт, 1978. За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци11–27.
Симеонова, Р. авт, 1978. За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), с-ци15–35.
Симеонова, Р. авт, 1978. Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с93.
Subscribe to Синдикирай