Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език Молошна Татяна 1980 5 1 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I) Симеонова Руска 1978 3 2 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II) Симеонова Руска 1978 3 4 06.10.2013
За анафората в българския език в сравнение с чешкия език Ухлиржова Людмила 1990 15 4–5 06.10.2013
За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация Петкова Вяра 1981 6 6 06.10.2013
За българо-сърбохърватските апроксимати Баракова Пенка 1988 13 4–5 06.10.2013
За българската пунктуация през погледа на студентите-чужденци Панорова Люба 1984 9 3 06.10.2013
За българските съответствия на руските родителни падежни форми Болгарова Ирина 1985 10 3 06.10.2013
За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия Тишева Йовка 2000 25 1 06.10.2013
За връзката между семантика на словообразувателната представка и валентност на изходните лексеми в немския и българския език Димитрова Марийка 1991 16 6 06.10.2013
За въпросителните и относителните думи в българския и френския език Христов Паисий 1981 6 1 06.10.2013
За генеричните именни групи в немския и българския език Грозева Мария 1986 11 3 06.10.2013
За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици Беличова Хелена 1990 15 4–5 06.10.2013
За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език Гливинска Вера 1983 VІІІ 4 06.10.2013
За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език Гливинска Вера 1978 3 3 06.10.2013
За граматичния род на съществителните в руския и българския език Димитрова Лиляна 1978 3 5 06.10.2013
За граматичния род на съществителните имена в руски и български научен текст Димитрова Лиляна 1980 5 4 06.10.2013
За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия Маринова Снежина 1990 15 2 06.10.2013
За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика Добрева Денка 1984 9 2 06.10.2013
За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език Симеонова Руска 1979 4 1 06.10.2013
За допълненията и обстоятелствените пояснения, изразени със съществителни имена и предлози (върху материал от българския и немския език) Рачева Таня 1993 18 2 06.10.2013
За един модел на българо-английската асиметрия Стамболиева Мария 1987 12 4 06.10.2013
За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия Лингорска Благовеста 1980 5 5 06.10.2013
За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ Младенов Максим 1984 9 2 06.10.2013
За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език) Енчева Николинка 1983 8 5 06.10.2013
За езиковия контакт между системи с различна структура Кънчев Иван 1976 1 6 06.10.2013
За категорията ‘определеност’ в българския и чешкия език Куфнерова Злата 1980 5 4 06.10.2013
За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език Фийлдър Грейс 1988 13 4–5 06.10.2013
За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език Сарлов Стоян 1993 18 5 06.10.2013
За някои безлични конструкции в българския и английския език Стамболиева Мария 1985 10 1 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език Приматарова-Милчева Антоанета 1985 10 2 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език Стефанова Лидия 1985 10 2 06.10.2013
За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език Бенатова Паулина 1980 5 6 06.10.2013
За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори Панайотов Величко 1998 23 3–4 06.10.2013
За някои основни изисквания при създаване на модел за съпоставително изследване на словообразуването в близкородствени езици Балтова Юлия 1986 9 4 07.03.2019
За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език Тхием Ле 1980 5 6 06.10.2013

Страници