Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
За някои аспекти на фактора статус в речевата акомодация 23.10.2014
За някои безлични конструкции в българския и английския език 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език 06.10.2013
За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език 06.10.2013
За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори 06.10.2013
За някои основни изисквания при създаване на модел за съпоставително изследване на словообразуването в близкородствени езици 07.03.2019
За някои особености в правописа и езика на Октоих № 554 от НБКМ 11.10.2013
За някои особености на глаголната система в Райковския дамаскин 14.03.2015
За някои особености на новината в популярната преса 22.02.2016
За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език 06.10.2013
За някои особености на словореда в българския и белоруския език 06.10.2013
За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици 06.10.2013
За някои палеографски и правописни особености на Книга Иов от ръкопис {F.I.461} на Руската национална библиотека в Санкт Петербург 11.10.2013
За някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник – среднобългарски паметник от края на ХІІІ –началото на {ХІV} век 11.10.2013
За някои правни термини 04.10.2013
За някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс 10.11.2015
За някои роднински наименования в българския език 14.03.2015
За някои руски термини-словосъчетания в космонавтиката и техните еквиваленти във френския и българския език 06.10.2013
За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език 06.10.2013
За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат 06.10.2013
За някои случаи ... 14.05.2010
За някои случаи на словообразувателна синонимия в историята на глаголната суфиксация 08.01.2014
За някои стари и хубави народни думи в обществения живот 04.10.2013
За някои стари и хубави народни думи в обществения живот 04.10.2013
За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies) 06.10.2013
За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език 06.10.2013
За някои структурно-семантични особености на пословиците в хинди и в българския език 26.01.2017
За някои съответствия в украинската и българската лексика 06.10.2013
За някои тенденции при образуването на нови съ- ществителни имена за лица в българския и чешкия език 26.09.2013
За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език 26.10.2013
За някои фитоними в българския език 04.10.2013
За някои фразеологизми с повторения в български, руски и немски език (Zu einigen Phraseologismen mit Wiederholungen im Bulgarischen, Russischen und Deutschen) 06.10.2013
За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език 06.10.2013
За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски 06.10.2013
За няколко гръцки заемки в българския език 06.10.2013
За образността в творчеството на Дора Габе 04.10.2013

Pages