Skip to content Skip to navigation

За някои случаи на словообразувателна синонимия в историята на глаголната суфиксация

TitleЗа някои случаи на словообразувателна синонимия в историята на глаголната суфиксация
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsГанева, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Issue1
Pagination42–52
Citation KeyГанева2009
Subscribe to Syndicate