Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
За обществените нагласи в полза на закон за българския език 01.04.2015
За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм 06.10.2013
За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност 06.10.2013
За ораторското умение във Венецианската реч на Константин-Кирил 11.10.2013
За особеностите на някои глаголни форми в „Описание на светите места“, поместено в Бдинския сборник от 1360 г. 11.10.2013
За отговорността на филолога 04.10.2013
За отговорността пред родния език 04.02.2016
За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език) 06.10.2013
За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ 26.09.2013
За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ 11.10.2013
За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий 11.10.2013
За паразитната употреба на думата просто 04.10.2013
За пейоративираните турски заемки и мястото им в съвременната публицистика 04.10.2013
За писмената езикова култура на младите българи. I част 04.10.2013
За плеонастичното съчетание полифонично звучащи 04.10.2013
За подписите на боянския майстор Димитър 11.10.2013
За поетиката на вечното в нашата поезия 18.03.2015
За поетиката на стихотворението „Блян“ от Елена Алекова 03.02.2016
За посланието на Евсевий Кесарийски до Карпиан в славянски превод 11.10.2013
За последното стихотворение „Вяра“ на Христо Смирненски 07.10.2013
За почитането на Климент, папа Римски в средновековна България 11.10.2013
За почитанието към книгите 18.02.2016
За прабългарските заемки в немския език 06.10.2013
За правилна употреба на бройната форма за множествено число 04.10.2013
За правилния изговор на думата студия 04.10.2013
За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език 06.10.2013
За превода на полските деепричастия на български език 06.10.2013
За преводите от старобългарски на съвременен български език 11.10.2013
За преводните съответствия на термина 5эуйт в Словото за Рождество Богородично от Йоан Дамаскин 08.01.2014
За прегласа è>ė>ù в северния павликянски говор 07.07.2014
За предисторията на Савина книга 11.10.2013
За представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думи 17.03.2015
За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език (Sur la conjugaison des formes verbales du discou 06.10.2013
За преписите на Завета на св. Йоан Рилски 11.10.2013
За принадлежността на старобългарския канон за Пренасяне на мощите на св. Йоан Златоуст към химнографското творчество на св. Климент Охрид 02.01.2014
За произхода и значението на знака „ипсилон“ и неговите дофонетични варианти 11.10.2013

Pages