Skip to content Skip to navigation

За някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник – среднобългарски паметник от края на ХІІІ –началото на ХІV век

TitleЗа някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник – среднобългарски паметник от края на ХІІІ –началото на ХІV век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsТончева, Х
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue2
Pagination45–56
Citation KeyТончева1995
Subscribe to Syndicate