Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
Л. Манолова. Съвременна езикова култура. С.: Парадигма, 2002 03.02.2016
Лайпцигската лингвистика през втората половина на 19-ия – началото на 20-ия век и нейноо значение за българското езикознание 04.02.2016
Лайфстайл четенето: начини на употреба 03.04.2015
Лаокоон, или За границите на живописта и поезията 02.02.2017
Лаокоон, или за границите на живописта и поезията 26.06.2017
Ласка Ласкова 20.04.2015
Лев Александрович Дмитриев 11.10.2013
Легендарната история на Света гора в един печатен апокриф от Венеция (1571–1572) 08.01.2014
Легитимация на прехода към втори български капитализъм 01.04.2015
Лексемата София в историята на българския език и култура 10.11.2015
Лексика древнеболгарских рукописей X-XI вв 27.12.2013
Лексика и стил в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език 09.03.2016
Лексика Исторической Палеи 18.10.2013
Лексика народно-разговорного источника в травестированной поэме XVIII века 24.05.2014
Лексика от професионалния говор на габровските ковачи от XVIII – XIX век 04.02.2016
Лексика с неполногласием и полногласием в русских народных говорах (в сравнении со староболгарским и древнерусским языками) 06.10.2013
Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв 27.12.2013
Лексикален ситнеж или „биография“ на български и чужди думи 04.10.2013
Лексикализирани имена на букви 22.02.2016
Лексикална асиметрия между английски и български 14.03.2015
Лексикална асиметрия при глаголите в българския и чешкия език 06.10.2013
Лексикална и словообразувателна характеристика на имената на забрадката 04.10.2013
Лексикалната вариативност в южнославянските преводи на триодните синаксари 11.10.2013
Лексикалната репрезентация на концептите село и град в българския език 07.10.2013
Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 10.11.2015
Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско 22.02.2016
Лексикални бележки: 1. Авторско намерение vs. реализация в новобългарските дамаскини: пр-юбидя. 2. За суфикса -ин в новобългарските дамаскини 10.11.2015
Лексикални белоруско-български паралели. 06.10.2013
Лексикални връзки на самоковския говор в другите български диалекти 14.03.2015
Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици 06.10.2013
Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език 06.10.2013
Лексикални особености на гръцкия „Древен патерик” (Apophthegmata Patrum, Collectio Systematica) 03.11.2015
Лексикални особености на гръцкия „Древен патерик” (Apophthegmata Patrum, Collectio Systematica) 06.12.2015
Лексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ІХ–ХІІІ в.) 11.10.2013
Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици) 06.10.2013
Лексиката в Йоан-Екзарховия превод на Богословието – количествени показатели 08.01.2014

Pages