Skip to content Skip to navigation

За някои роднински наименования в българския език

TitleЗа някои роднински наименования в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume11
Issue1
Pagination54–61
Publication Languagebul
Notes

За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.

Citation KeyХолиолчев2005а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate