Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език 06.10.2013
За граматиката на Найден Геров 04.10.2013
За граматическия статус и модалната принадлежност на презумптивните глаголни форми в съвременния български език 29.01.2017
За граматичната метафора при субститутите 04.10.2013
За граматичния род на съществителните в руския и българския език 06.10.2013
За граматичния род на съществителните имена в руски и български научен текст 06.10.2013
За датировката на надписа от Патриаршията (Девинград) във Велико Търново (1300–1323) 11.10.2013
За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия 06.10.2013
За две лексикално-семантични гнезда с корени чѧп- и чеп- 04.10.2013
За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика 06.10.2013
За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език 06.10.2013
За добрата и злата сила на думите. I част 04.10.2013
За добрата и злата сила на думите. II част 04.10.2013
За документалната основа на филологическата старобългаристика и възможностите на българо-американското сътрудничество 11.10.2013
За допълненията и обстоятелствените пояснения, изразени със съществителни имена и предлози (върху материал от българския и немския език) 06.10.2013
За древнобългарските знаци от Шудиково, Черна гора 11.10.2013
За дрехите на една идеология 29.01.2017
За другите пространства 26.06.2017
За думата персонаж 04.10.2013
За думата просвета в българския език 04.02.2016
За един hapax legomenon в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел и за словообразувателното значение на u-основата в праславянски и старобългарски език 08.01.2014
За един вид промени в значението на думите 14.03.2015
За един динамичен синтактичен модел 04.10.2013
За един композитен тип и за Палеологовия вариант на славянския Синодик в Неделята на православието 08.01.2014
За един лунно-слънчев старобългарски календар 11.10.2013
За един модел на българо-английската асиметрия 06.10.2013
За един надгробен надпис от Плиска 11.10.2013
За един народноправен обичай и неговото название 04.10.2013
За един неизвестен препис на „Въпроси на св. Ефрем“ от втората половина на ХIХ век 08.01.2014
За един неизвестен препис от XIV в. на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от IX–X в. 11.10.2013
За един нов модел с формант анти- в българския книжовен език 14.03.2015
За един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване 14.03.2015
За един от типовете задачи върху текст в тестовете по български език и литература 11.11.2015
За един отново открит ръкопис от съвместната дейност на Йосиф Брадати и Никифор Рилски от 1753 г. 11.10.2013
За един русизъм. 2. Бройна или обикновена множествена форма. 3. Нови глаголи с наставка –ира(м) 04.10.2013
За един ръкопис с палимпсест от библиотеката на Йерусалимската патриаршия 11.10.2013

Pages