Skip to content Skip to navigation

За някои тенденции при образуването на нови съ- ществителни имена за лица в българския и чешкия език

TitleЗа някои тенденции при образуването на нови съ- ществителни имена за лица в българския и чешкия език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsАврамова, Ц
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive studies
Volume22
Issue3
Pagination47– 54
Publication Languagebul
Citation KeyАврамова1997
Subscribe to Syndicate