Skip to content Skip to navigation

Постиженията на Съветската наука в теорията на превода

TitleПостиженията на Съветската наука в теорията на превода
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsАлексиева, Б, Димова, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue5
Pagination95–96
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyАлексиева1978
Subscribe to Syndicate