Skip to content Skip to navigation
Rix H, Kümmel M. Lexikon der indogermanischen Verben : die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. 2., erw. und verb. Aufl.nd изд. Wiesbaden: Ludwig Reichert; 2001. 823 p.
Includes bibliographical references (p. 45-63) and indexes.
Резюме:

Das Buch basiert zum Großteil auf dem Indogermanischen etymologischen Wörterbuch von Julius Pokorny, rekonstruiert die Wurzeln jedoch als erstes indogermanisches Wörterbuch ausschließlich auf Grundlage der Laryngaltheorie.

Der Wörterbuchteil enthält zu jedem Lemma (jeder Verbalwurzel)

  • die vermutete Bedeutung
  • die rekonstruierten Stämme mit ihren Reflexen in den Tochtersprachen
  • umfangreiche Fußnoten (Quellenangaben, Hinweise auf zweifelhafte und alternative Herleitungen etc.)
  • Querverweise zur entsprechenden Seite im Indogermanischen etymologischen Wörterbuch.

Im Anhang finden sich ein rückläufiger Wurzelindex, ein Index der rekonstruierten Stammbildungen und ein Index der einzelsprachlichen Wortformen.

Колесов ВВ. Древняя Русь: наследие в слове: добро и зло. Филология и Культура. Санкт-Петербург: Филологический Факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета; 2001. 299 p.
Резюме:
Немиров Д. Великият чичо : Разкази. София: Военно издателство; 2001. 127 p.
Резюме:
Женет Ж. Фигури. 2001. 269 p.
Из Фигури I, II и III
Резюме:
Burrow T. The Sanskrit Language. 2nd изд. Language and Linguistics Series. Delhi: Motilal Banarsidass Publ.; 2001. 438 p.
1st ed. Burrow, Thomas. 1955. The Sanskrit Language. London: Faber and Faber ; New York: MacMillan.
Резюме:
Резюме:

Книгата на Елка Димитрова представлява задълбочен и методологически зрял труд, който с безспорните си достойнства успява да намери свое пространство и свой подход в полето на една добре разработена тематика в българската литературна история.
Милена Кирова

В това изследване ерудиция, талант, находчивост, интерпретативни умения и амбиция вървят ръка за ръка.
Мирослав Дачев

„Изгубената история" предлага интерпретация на представителни текстове на българската литература от 20-те години на XX век. Разработени са главно онези техни характеристики, които се оказват пресечни за общия фон на модернизма и конкретиката на националния модел.

Водещата проблемна линия е опозицията мит -история като организиращ модел в модернистичното мислене. В нейните параметри са анализирани някои поетични творби, интертекстуални отношения, както и критически текстове, разчетени като техен пораждащ фон и металитературен завършек. Централна тема на изследването е феноменът на активираното от кризисността отношение между митологизма и историзма и влиянието му върху начина на поетично мислене и съответно - върху начина на писане. Търсени са творби, изразяващи в най-голяма стенен напрегнатата симбиоза между кризата на истеричното съзнание и постсимволистичната поетика.

Книгата е адресирана към една по-скоро академична аудитория, но би представлявала интерес и за кандидат-студентите.

Резюме:
Dunaj B. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Reader's Digest Przegląd; 2001. XXIV, [1], 707, [1] p.
Резюме:
Богоров И. Няколко дена разходка по българските места. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"; 2001. 48 p.
Резюме:
Резюме:
Галь Н. Слово живое и мертвое : От "Маленького принца" до "Корабля дураков". 5-е изд., доп.th изд. Москва: Международные отношения; 2001. 365 p.
Резюме:
Резюме:
Ciorănescu A. Dicționarul etimologic al limbii române. 2nd изд. Bucureşti: Universidad de La Laguna; 2001.
Резюме:
Barlieva S. Eine Handschrift des Byzantinischen Rechts aus der Sammlung des staatlichen Historischen Museums in Moskau (GIM, Syn.gr.286). В: Косев К. В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"; 2001. с-ци 94-99.
Резюме:
Велчева Б. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. В В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов"; 2001. с-ци 531-534.
Резюме:
Шопов Р, Вълкова С. Съдбата като перфомативен акт?. В: Радева В. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт; 2001. с-ци 335-341.
Резюме:
Резюме:
Nikolov T, Petrova K. Towards Building Bulgarian WordNet. В: Angelova G, Bontcheva K, Mitkov R, Nicolov N. Euroconference Recent Advances in Natural Language Processing.Proceedings. Tzigov Chark, Bulgaria, 5-7 September, 2001. John Benjamins; 2001. с-ци 199–203.
Резюме:

.. ,, , R. Mitkov, N. Nicolov Ed(s). pp. .ISBN

Nikolov T, Petrova K. A Core of Bulgarian WordNet for Nouns. Humans and Computer. Verbal communication and interaction via computer. В: Slama-Cazacu T. 9-th International conference of GRLA-RWCAL, Bacau-Tescani, Romania, 26-29 April 2001. Constanţa: Europolis; 2001. с-ци 279–296.
Резюме:

.ISBN 9430-92-9

Петрова К. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. В Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ; 2001.
Резюме:

Петрова, К. . , , издаден на CD

Резюме:
Padgett J. Contrast dispersion and Russian palatalization. В: Hume E, Johnson K. The role of speech perception in phonology. San Diego: Academic Press; 2001. с-ци 187–218.
Резюме:
Deutsch W, Wagner A, Burchardt R, Schultz N, Nakath J. Person in singletons, siblings, and twins. В: Bowerman M, Levinson SC. Language acquisition and conceptual development. Cambridge: Cambridge University Press; 2001. с-ци 284–315.
Резюме:
Резюме:
Bohner G, Schwarz N. Attitudes, Persuasion, and Behavior. В: Tesser A, Schwarz N. Blackwell Handbook of Social Psychology : Intraindividual Processes. Malden, MA: Blackwell; 2001. с-ци 413–435.
Резюме:
Bradac J, Cargile AC, Hallett J. Language attitudes : Retrospect, conspect, and prospect. В: Robinson WPeter, Giles H. The New Handbook of Language and Social Psychology. Chichester: Wiley; 2001. с-ци 137–155.
Резюме:
Patterson M. Toward a comprehensive model of nonverbal communication. В: Robinson WPeter, Giles H. The New Handbook of Language and Social Psychology,. Chichester: Wiley; 2001. с-ци 159–176.
Резюме:
Schwarz N, Bohner G. The construction of attitudes. В: Tesser A, Schwarz N. Blackwell Handbook of Social Psychology: Intraindividual Processes. Malden, MA: Blackwell; 2001. с-ци 436–457.
Резюме:
Shepard C, Giles H, Le Poire B. Communication accommodation theory. В: Robinson WP, Giles H. The New Handbook of Language and Social Psychology. Chichester: Wiley; 2001. с-ци 33–56.
Резюме:
Фабиан Б. Ученият като читател. В: Гергова А, Даскалова К. История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2001. с-ци 300–322.
Резюме:

. 2001. . В: Ани Гергова, Красимира Даскалова (съст.), История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 300–322.

Simmel G. Philosophie der Landschaft. В Georg Simmel Gesamtausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp; 2001. с-ци 471–482.
Резюме:
Алексеев АА. Сербская традиция славянского евангелия. В Словенско средњовековно наслеђе: Зборник посвећен професору Ћорђу Трифуновићу. Београд: Чигоjа штампа; 2001. с-ци 35–43.
Резюме:
Васева И. И.А. Бунин. 1870-1953. В: Владова И, Метева Е, Любенов Л. Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"; 2001. с-ци 208 – 213.
Резюме:
Шанова ЗК. Переводы произведений Й. Йовкова на русский язык (к 120-летию со дня рождения). В Материалы ХХХ межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 14. Шестые Державинские чтения «Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики» [Интернет]. Санкт-Петербург: СПбГУ; 2001. с-ци 30-34. http://szanowa.narod.ru/yoyo.html
Резюме:
Кафка Ф, Константинов В. Грижата на бащата. В Преображението. Избрани разкази [Интернет]. Варна: LiterNet; 2001. http://liternet.bg/publish1/fkafka/preobrazhenieto/content.htm
Резюме:
Porter R. “Nervousness, Eighteenth and Nineteenth Century Style: From Luxury to Labor”. В: Gijswijt-Hofstra M, Porter R. Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War. Amsterdam & New York: Rodopi; 2001. с-ци 31-50.
Резюме:
Roelke V. Electrified Nerves, Degenerated Bodies: Medical Discourses on Neurasthenia in Germany, circa 1880-1914. В: Gijswijt-Hofstra M, Porter R. Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War . Amsterdam & New York: Rodopi; 2001. с-ци 177-198.
Резюме:
Резюме:
Добрев И. Важен принос в агиографията на Св. Иван Рилски. Българска реч. 2001;7(1):60–61.
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Милева С. Езикови модели за постигане на атрактивност в чешката и българската „жълта преса“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(2):22–32.
Резюме:

The author points out that, in spite of its bad reputation, the „yellow press“ deserves the attention of linguists and offers her own observation on the linguistic means aimed at achieving attractiveness in its texts. The analysis is based on material from the tabloids published in the Czech Republic and in Bulgaria.

Резюме:

This article offers a look into the controversial issue of the semantics and usage of passive structures by examining evidence from Bulgarian, Russian, and English. Efforts are made to clarify the semantic differences between active and passive structures, especially with respect to the notions of „passive meaning“ and „centrifugal/centripetal direction of verbal action“

Наймушин Б. Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(2):5–13.
Резюме:

The article deals with the controversial issue of the relations between voice and transitivity. It is claimed that the traditional approach which maintains the existence of a direct and obligatory connection between transitivity and passivization potential contradicts language reality. A proposal is made to replace the traditional binary opposition of transitive/intransitive verbs with a scale of transitivity.

Николова Н, Черипкова М. Прономиналните конструкции в български и словашки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(1):5–21.
Резюме:

The authors of the article analyse contrastively various types of pronominal constructions in Bulgarian and Slovak which, somewhat paradoxically, consist of two components with opposite meanings (definiteness and indefiniteness) like някак там, nejako tam. The pronoun forms combined may belong to one and the same or to two different microsystems. They can substitute words of different classes: nouns, adjectives and adverbs. Asymmetries between the two languages are pointed out.

Резюме:

The article considers the translocative formations with the prefixes pre- and pro- in Bulgarian and Serbo-Croatian. A new classification of the derivatives considered is suggested, based on formal and semantic criteria, categories and sub-categories within the transgressive aktionsart and preceded by word-formation and semantic analysis combining elements of the theory of meaning as a hierarchic and predicate-argument structure. Contrastive observations on the kinds of motivating bases and on the etymological and functional proximity of pre- and pro- in both languages are made.

Резюме:
Schwartz E. Reconsidering the Round Church of Simeon. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2001;25(2):3–15.
Резюме:
Schwartz E. Reconsidering the Round Church of Simeon. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2001;25(2):3–15.
Резюме:
Бояджиев А. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2001;25(4):117–120.
Резюме:
Резюме:
Карачорова И. За едно предисловие към Псалтира. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2001;25(2):26–35.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Петканова Д. Апокрифните лечебни молитви. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2001;25(3):61–85.
Резюме:
Попов Г. Ценно издание на староруски служебни минеи за месец декември. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2001;25:107–116.
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Резюме:
Проданов Н. Захариевият летопис. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2001;25(2):90–97.
Резюме:
. Руска Гандева (1911–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):171.
Резюме:
. Моско Москов (1927–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(1):145.
Резюме:
Александрова М. Библиография на Петя Асенова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(2):151–159.
Резюме:
Бояджиев Ж. Подбрана библиография по Увод в сравнителното (индоевропейско) езикознание [допълнена] (ІІ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(2):162–166.
Резюме:
Влахова Р. Библиография на Руселина Ницолова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):152–162.
Резюме:
Железарова Р. Библиография на Венче Попова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):140–148.
Резюме:
Железарова Р. Съдържание на годишнина ХХVI (2001) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):172–176.
Резюме:
Панайотов В. Библиография на Винцент Бланар. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(1):127–136.
Резюме:
Вархол С, Сотиров П. Трети световен конгрес по диалектология и геолингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(1):137–139.
Резюме:
Джонова М. Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):166–168.
Резюме:
Джонова М. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):163– 165.
Резюме:
Йорданова Л. Конференция Германците и българите в диалог. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):168–169.
Резюме:
Клешчова К, Селимски Л. Конференция по словообразуване в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(1):140–144.
Резюме:
Македонска Е. Национална научна конференция Найден Геров в историята на българската наука и култура, 13–15 ноември 2000. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(2):160–161.
Резюме:
Солнцева-Накова Е. Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2001;26(3):170.
Резюме:
Grinberg B. Bulgarski Knizhitsi and the first translation of Uncle Tom's Cabin. Essays in American Studies. Cross-cultural Perspectives. Sofia: Polis; 2001;:33–56.
Резюме: