Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Александрова, Мая  [Clear All Filters]
2013
Александрова, М. авт, 2013. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
2001
Александрова, М. авт, 2001. Библиография на Петя Асенова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(2), с-ци151–159.
Subscribe to Синдикирай