Skip to content Skip to navigation

Параметри на ситуациите, изразени в изказване с глагол за перцепция: лице, число, статус и време

Заключение:

В този текст разгледахме по какъв начин категориите лице, число, статус и време на глаголите в сложни съставни с подчинени допълнителни изречения отразяват определени параметри на възприеманата ситуация и акта на възприятие, и по-точно – реалността на описваните ситуации, темпоралната им локализация и отношението между участниците в тях и участниците в речевия акт. Обърнато беше специално внимание на разликите в стойностите на морфологичните категории, когато изреченията изразяват непосредствено възприятие и когато изразяват мисловна дейност.

Пълен текст на публикацията (PDF)