Skip to content Skip to navigation

Семиотичен анализ на модата като културен феномен

Из текста:

Изследователите остро критикуват Барт и заради схващането му, че модата е затворена в себе си система. Цялото му изследване я разглежда като такава. Единствено езикът като паралелна система е обвързан с модата и то дотолкова, че да покаже превъзходството на лингвистиката над семиотиката. Барт счита, че езикът е тази уникална система, която описва елементите и закономерностите на всички останали и в този смисъл е знакова система от по-висок ранг. Тази идея противопоставя схващанията на френския структуралист и на щвейцареца Сосюр,  който  от своя  страна дава първенство на семиотиката пред лингвистиката. Тук основният пропуск на Барт не е в това, че определя лингвистиката като по-широка наука, а че разглежда модата като самостоятелна затворена система, която не търпи влияние от външния свят. Съвременната семиотика от своя страна, се основава на интердисциплинарните връзки, полз­ва методи и модели на други науки и разглежда обектите си на анализ не като изолирани фрагменти, а като части от една система, които си влияят и взаимно се променят. Това разби­ране е още по-валидно що се отнася до света на модата, тъй като неговото съществуване се дължи на смесването на различни фактори – социални, естетически, философски, нравстве­ни, психологически, изкуствоведски и т. н.

Пълният текст на публикацията (PDF).