Skip to content Skip to navigation

Ласка Ласкова

Ласка Ласкова
Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра Български език

Д-р Ласка Ласкова е главен асистент в катедрата по български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите й са в областта на глаголната морфология, темпоралната семантика и корпусната лингвистика.

Библиографски записи в Libri Slavici: