Skip to content Skip to navigation

Littera et Lingua Dissertationes, Vol. 1

Том 1 / Volume 1

Българските острови на лингвистичната карта на Балканите. 

(Част от докладите, включени в програмата на международната научна конференция „Българските „острови“ на лингвистичната карта на Балканите“, проведена от 4 до 6 ноември 2005 г. в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“) по проекта „Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици“

Под научната редакция на Петя Асенова, Йовка Тишева, Искра Ликоманова и Марина Джонова

София, 2007

Littera et Lingua Series Dissertationes, Vol. 1, 2007

ISSN 1312-6172

Проектът „Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици“ е проведен с участието на

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Белградски университет

Институт за сръбски език при САНУ

Балканоложки институт при САНУ

Университет в Корча, Албания

Спомосъществувател: Институт „Отворено общество“, София

Титулна страница

От съставителите

Руселина Ницолова. Българските да-форми в балкански контекст

Силвия Михайлеску. За функциите на някои предлози в румънския и в българския език

Надежда Михайлова-Сталянова, Елена Крейчова. Метафорични модели на паметта в българския и сръбския език

Боряна Емилияновa. За растителния код на митичното време (фразеологични изрази с компонент 'върба' в някои балкански и славянски езици)

Маринела Вълчанова. Българският език сред славянските и балканските езици в концепциите на Антони Калина (автор на първата история на българския език)

Боян Вълчев. Някои общи черти и различия в процеса на начално изграждане на българския и на сръбския книжовен език (в исторически, политически и културен аспект)

Калина Викторова. За два синтактични процеса при функционирането на удвоените допълнения в историята на българския език

Теодора Иванова Дончева. Наблюдение върху говора и културата на власите от с. К рушето, община Горна Оряховица, област Великотърновска

Мони Алмалех. Българският език в израелски условия

Кирил Топалов. Света Гора в про- и антивизантийския сюжет в българската възрожденска култура

Ася Асенова. Другият до мен (етнография на смесените бракове)

Подкрепа / Support

- НИС на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
- Scientific Research Department at the University of Sofia "St. Kliment Ohridski"

Undefined
Том: 
1
Година: 
2007