Skip to content Skip to navigation

Прагматични аспекти на устната реч

Littera et Lingua Series Dissertationes 3, 2013

Йовка Тишева. Прагматични аспекти на устната реч

Това е книга по проекта  „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, дог. No ДТК 02/ 11 от 16.12.2009 г.

Авторът изказва благодарност на Фонд „Научни изследвания“ към МОН за подкрепата в изучаването на съвременната българска устна реч.

От увода:

Йовка Тишева. Прагматични аспекти на разговорната реч

Обект на изследване в настоящия текст е съвкупността от ситуативно и индивидуално определени езикови варианти, използвани в процеса на речева комуникация в различни функционални сфери. В духа на класическото разбиране за отношението между език и реч, най-точно този обект може да се определи като съвременната българска устна реч. Предмет на наблюденията и анализите са средствата или механизмите, чрез които в реалната речева комуникация се представя прагматична информация: информация, свързана с развитието на разговора и на комуникативния процес, с регулирането на дискурса, с оценките на говорещия за съдържанието на изказването, за отношенията между участниците в общуването и т.н. Прагматичните аспекти на устната реч са свързани с отношенията между участниците в комуникацията, с комуникативните цели на говорещите, с мястото на конкретното изказване с дискурса, с избора на контекст за интерпретация на съдържанието на изказването.

Предложените тук наблюдения следват ориентацията на съвременната лингвистика към комуникативния аспект на езика, тъй като се търсят прагматичните измерения на елементите на изказването, които в условията на реалното речево общуване се реализират наред с техните синтактични функции. Разширяването на лингвистичните анализи с препратки към извънезиковите условия на комуникацията е продиктувано от факта, че прагматичният аспект от значението на изказването отразява функцията на използваните езикови структури в различни контексти и ситуации.

Пълният текст на публикацията (PDF)

Година: 
2013
Том: 
3