Skip to content Skip to navigation

Нагласи към паралингвистични средства (жестове, мимики, пози)

Littera et Lingua Series Dissertationes 7, 2014

А. Трендафилова. Нагласи

В тази публикация се представят резултати от изследване на нагласите към жестовете, мимиките и позите като средства за постигане на конвергенция в контекста на теорията за комуникативната акомодация. Резултатите от изследването се анализират с оглед на особеностите на стратегиите за комуникативна акомодация и първоначалната акомодационна ориентация към съкомуникантите.

The purpose of thе publication is to present the results of a study of attitudes towards  gestures, facial expressions and postures as a means to achieve a convergence in the CAT framework. The study and the results are discussed in terms of the communication accommodation strategies, and the initial accommodation orientation of the interlocutors.

Текст на публикация (PDF, ≈ 1,6 Мб)

Година: 
2014
Том: 
7