Skip to content Skip to navigation

Старобългарска читанка


Старобългарска читанка (Littera et Lingua Series Dissertationes 11)

Старобългарската читанка е помагало, замислено като учебно пособие в три части: Текстове, Речник и Справочник. Текстовете обхващат най-важните жанрове от старобългарската литература. В справочника са поместени, полезни сведения като старобългарските азбуки, словообразувателни суфикси и представки, парадигми на склоненията и спреженията, тематичен указател по някои от най-важните области на изследване и цитирана литература. Поместените библиографски посочки съставят обширен списък от споменатите в труда източници и основни трудове в областта. Една голяма част от нея са посочки към енцикопедични статии, достъпни за българския читател.

Част 1.Текстове

Текстът на Част 1.

(PDF файл)

Съдържание

Увод 7

За текстовете 7

За речника 8

За справочника 8

Благодарности 8

Съкращения 9

Паметници и текстове 9

Библейски книги 9

Стар Завет 9

Нов Завет 11

Почитание кънижьное или как да четем средновековните текстове 15

Текстове от Новия Завет 18

Мат. 8:1-4. Очистване на прокажения 18

Мат. 8:5-13. Излекуване на слугата на стотника 18

Мат. 8:14-17. Излекуване на много хора 19

Мат. 9:18-26. За дъщерята на управника и за жената, докоснала дрехата на Иисус 19

Мат. 9:27-31. Излекуване на двамата слепци 20

Мат. 13:24-30. Притча за житото и плевелите 20

Мат. 13:36-43. Обяснение на притчата за житото 21

Мат. 13:44-46. Притча за имането, скрито в нива 21

Мат. 13: 47-50. Притча за мрежата, от която изхвърлиха лошите риби 22

Мат. 14: 23-34. Иисус Христос ходи по водата 22

Мат. 17:1-9. Преображението на Иисус Христос 23

Мат. 17:14-21. Излекуване на момъка с бяса 24

Мат. 18:10-14, Лук. 15:3-7. Притча за заблудената овца 25

Мат. 18:23-35. Притча за немилосърдния заемодавец и за прошката 26

Мат. 21:28-32. Притча за двамата синa, пратени от баща си на лозето 27

Мат. 22:1-14. Притча за поканените на сватба 28

Мат. 25:14-30. Притча за талантите 29

Марк. 2:1-12. Излекуване на парализирания в Капернаум 31

Марк 4:26-29. Притча за растящото семе 32

Марк. 7:31-37. Изцеление на глух и ням човек 33

Марк. 10:1-12. Учението за развода 33

Марк. 10:13-16. Благославяне на малките деца 34

Марк. 11:1-11. Вход Господен в Иерусалим 34

Марк. 12:13-17. Плащане таксите на кесаря 35

Лук. 1:1-4. Посвещение на Теофил 35

Лук. 1:5-25. Благовестие на Захария за раждането на Иоан Предтеча 36

Лук. 1:5-25. Библейска песен на Богородица 39

Лук. 1:5-25. Библейска песен на Богородица (Молитва на Захария) 39

Лук. 1:26-38. Благовестие на Богородица в дома на Елисавета 41

Лук. 2: 29–32. Песен на Симеон Богоприимец 42

Лук. 10:17-20. Завръщането на седемдесетте ученици 42

Лук. 11:5-13. Притча за безочливия, който буди приятеля си нощем и иска на заем три хляба 43

Лук. 12:16-23. Притча за неразумния богаташ 44

Лук. 13:6-9. Притча за безплодната смокиня 45

Лук. 13:20-21. Притча за кваса 46

Лук. 14:16-24. Притча за поканените на голяма вечеря, които отхвърлиха поканата 46

Лук. 15:11-32. Притча за блудния син 46

Лук. 18: 10-14. Притча за митаря и фарисея 49

Иоан. 1:1-18. Пролог 50

Иоан. 2:1-11. Чудото в Кана Галилейска 51

Иоан. 5:1-15. Излекуване на болния при Витезда 53

Иоан. 6:1-14. Насищане на петхиляден народ с пет хляба и две риби 54

Иоан. 11:1-15. Смъртта на Лазар 56

Иоан. 20:11-18. Явяване на възкръсналия Спасител на Мария Магдалина 57

Иоан. 20:19-23. Явяване на възкръсналия Спасител на учениците 58

Деян. 1:1-5 59

Рим. 12:1-3 60

1 Кор. 6:12-20 61

1 Кор. 13:1-8 61

2 Коринт. 4:6-15 62

2 Коринт. 6:16-18, 7:1 63

2 Коринт. 9:6-11 64

Галат. 4: 4-7 64

Галат. 4: 22-26 65

Гал. 4: 30-5:1 65

Ефес. 4: 1-7 66

2 Тим. 2: 11–19 66

Tит 2:11-14 67

Евр. 2:11-18 68

Евр. 12:1-10 69

Текстове от Стария Завет 71

Битие 1:1-13 71

Битие 1:14-23 71

Битие 1:14-23 72

Битие 2:4-19 72

Битие 2:20-25, 3:1-20 73

Изход 3:1-8 74

Изход 14:1-29 74

Иисус Навин 3:7–8, 14–17 75

Съдии 6:36-40 75

1 Царств. 2:1-10 (Библейска песен на Ана, майката на Самуил) 76

3 Царств. 17:8-13 78

4 Царств. 2:6-14 78

Книга на Йов 1:1-12 79

Книга на Йов 1:13-22 79

Из Псалтира 80

Псалом 8 80

Псалом 23 81

Псалом 51 83

Псалом 78 84

Псалом 100 86

Псалом 114 88

Псалом 122 89

Притчи Соломонови 1:1-20 89

Пророк Исаия 11:1–10 90

Пророк Исаия 38:10–20 (Библейска песен на пророк Исаия) 90

Пророк Иеремия 1:11-15 92

Пророк Иезекиил 1:1-21 93

Пророк Иезекиил 2:3-10, 3:1-3 94

Пророк Даниил 3:1-25 94

Пророк Даниил 3:26-51 (Библейска песен на Азария, Молитва на тримата отроци) 95

Пророк Даниил 3:51-56 (Библейска песен, Песен на Тримата отроци) 99

Пророк Даниил 3:52-88 (Библейска песен. Молитва на Тримата отроци) 100

Пророк Иона 1:1-2:2 101

Пророк Иона 2:3-10 (Библейска песен на пророк Йона) 102

Пророк Авакум 3:1-19 (Библейска песен на пророк Авакум) 103

Молитви 107

Молитвата Отче наш 107

Молитва за благослов на дома 108

Молитва преди лягане за сън 109

Молитва на св. Пионий (12-ти март) 110

Азбучна молитва 113

Из молитва за завързания звяр 114

Молитва за вълка, за да не влиза в кошара 114

Химнографски произведения 115

Канон за полагане ризата и пояса на св. Богородица от Климент Охридски 115

Канон за св. апостол Андрей от Наум Охридски 118

Канон за архистратига Михаил от Константин Преславаски 120

Небогослужебна поезия 123

Проглас към евангелието 123

Похвала за княз Симеон 128

Похвални слова 129

Из Похвално слово за свв. Кирил и Методий 129

Похвално слово за пророк Захарий и за зачатието на Йоан Предтеча от Климент Охридски 131

Похвално слово за Димитър Солунски от Климент Охридски 137

Похвално слово за пророк Илия от Климент Охридски 139

Похвално слово за свв. архангели Михаил и Гавриил от Климент Охридски 141

Жития 145

Из Пространното житие на св. Кирил 145

Из Пространното житие на св. Методий 152

Житие на св. Павел Препрости 153

Старобългарски чудеса 159

Чудо на св. Георги с българина 159

Поучителни слова 162

Йоан Златоуст. Слово за милосърдието 162

Атанасий Александрийски. Слово за Велики петък 164

Григорий Богослов. Из 44 слово 171

Из Паренезиса на Ефрем Сирин 171

От Словото за самия Ефрем, за двете блудници и за св. Василий 171

Поучение за празници от Климент Охридски 172

Антиох монах. Из Пандектите. Слово за преяждането 173

Полемични слова 175

Черноризец Храбър. За буквите 175

Тълкувания върху Новия Завет 178

Учителното евангелие на Константин Преславски. Беседа 42 178

Сказание на Кирил Алексадрийски за Евангелието от Лука. Беседа 45. 179

Въпроси и отговори 181

Тълкувание на евангелските притчи 181

Тълкувание на молитвата „Отче наш“ 184

За книжовниците 185

Пролози към преводни сборници 186

Йоан Екзарх. Пролог от книгата Шестоднев 186

Йоан Екзарх. Пролог от книгата Небеса 188

Константин Преславски. Пролог в проза към Учителното евангелие 190

Апокрифи 192

Старозаветни апокрифи 192

Слово за Адам и Ева 192

Видение Исаево 197

Новозаветни апокрифи 202

Деяния на апостол Тома в Индия 202

Хождение на Агапий до рая 206

Надписи 213

Надпис върху печат на Георги синкел български 213

Надпис от Теке Козлуджа (Избул) 213

Надпис на Павел Хартофилакс 213

Глаголическа азбука 213

Надпис на Тудора 214

Надпис на чургубиля Мостич 214

Самуилов надпис от 993 г. 215

Възпоменателен надпис за цар Самуил от 1014 г. 215

Битолски надпис на Иван Владислав от 1015 – 1016 г. 215

Част 2. Речник

Текстът на Част 2.

(PDF файл)

Съдържание

А 215

Б 232

В 253

Г 271

Д 278

Е 290

Ж 294

Ꙃ, Ѕ 298

З 298

И 307

І 323

К 323

Л 335

М 344

Н 357

О 378

П 403

Р 452

С 463

Т 494

ОУ, Ꙋ 505

Ф 518

Х 519

Ц 522

Ч 525

Ш 537

Щ 540

Ю 541

Ꙗ 542

Ѧ 544

Ѫ 544

ѯ҃ 547

ѱ 547

ѳ 547

у, ѵ 547

Част 3. Справочник

Текстът на Част 3.

(PDF файл)

Съдържание

Старобългарските азбуки 557

Фонологични промени (от праславянски към старобългарски) 550

Други фонологични промени 553

Ерове 553

Предни гласни след меки съгласни 554

Словообразуване 554

Наставки при съществителни 554

Наставки при прилагателни 556

Форманти при местоименните наречия 558

Най-употребявани префикси 558

Първа съставка на сложните думи 559

Парадигми 567

Съществителни 567

Съществителни от ā-основи 567

Съществителни от ā- основи на веларна съгласна 567

Съществителни от jā-основи 567

Съществителни от ŏ-основи, м. р. 568

Съществителни от ŏ- основи м. р. на веларна съгласна 568

Съществителни от jŏ-основи, м. р. 569

Съществителни от jŏ- (смегчени о-)основи, м. р. 569

Съществителни от ŏ-основи, ср. р. 569

Съществителни от ŏ- основи ср. р. на веларна съгласна 570

Съществителни от jŏ-основи, ср. р. 570

Съществителни от jŏ- (смегчени о-) основи, м. р. 570

Съществителни от ĭ-основи ж. и м. р. 570

Съществителни от ŭ-основи 571

Съществителни от ū-основи 571

Влияние на ĭ-основи върху ū-основите 571

Съществителни от n-основи 572

Съществителни от nt-основи 572

Съществителни от er-основи 573

Съществителни от es-основи 573

Разносклоняеми съществителни в мн. ч. (в ед. ч. на -арь, тель, -ѣ(ꙗ, а)нинъ) 573

Прилагателни 574

Склонение на простите прилагателни (твърди и меки основи) 574

Склонение на сложните прилагателни (твърди и меки основи) 574

Склонение на сравнителната степен при прилагателните (кратка и дълга форма) 575

Местоимения 576

Лично местоимение 576

Възвратно местоимение 577

Местоименно склонение (твърда основа) 577

Местоименно склонение (мека основа) 578

Неопределителни, отрицателни, въпросителни местоимения 579

Числителни 579

Глаголи 580

Спрежение на глаголите от I спрежение в сегашно време 580

Спрежение на глаголите от II спрежение в сегашно време 580

Спрежение на глаголите от III спрежение в сегашно време 581

Спрежение на глаголите от IV спрежение в сегашно време 582

Спрежение на атематичните глаголи в сегашно време 582

Повелително наклонение при тематичните глаголи 583

Повелително наклонение при атематичните глаголи 583

Минало несвършено време 584

Асигматичен аорист 584

I сигматичен и коренен аорист 585

II сигматичен аорист 585

Минало неопределено време (перфект) 586

Минало предварително време 586

Бъдеще сложно време 586

Бъдеще време в миналото 586

Бъдеще предварително време (futurum exactum) 586

Условно наклонение 586

Причастия 587

Сегашно деятелно причастие 587

Минало деятелно причастие 587

Минало деятелно второ причастие 588

Сегашно страдателно причастие 588

Минало страдателно причастие 588

Предлози 588

Предлози, които се съгласуват с един падеж 588

Родителен падеж 588

Винителен падеж 589

Дателен падеж 589

Местен падеж 589

Предлози, които се съгласуват с два падежа 590

Родителен и творителен падеж 590

Винителен и родителен падеж 590

Винителен и местен падеж 590

Винителен и творителен падеж 590

Предлози, които се съгласуват с три падежа 591

Винителен, родителен и творителен 591

Задлози 591

Старобългарски паметници 591

Ръкописи 591

Библейски текстове 591

Текстове от Новия Завет 591

Евангелските събития по реда на четиримата евангелисти (Четвероевангелия, Четириевангелия) 591

Изборни (служебни) евангелия 592

Текстове от Апостола 593

Текстове от Стария Завет 594

Псалтири 594

Други богослужебни книги 595

Требници и мисали 595

Минеи 595

Октоих 596

Триод 596

Жития, похвални слова, проповеди 596

Сборници 596

Текстове от отделни автори 597

Епиграфски паметници 598

Надгробни и възпоменателни надписи 598

Ктиторски и строителни надписи 599

Летописни надписи 599

Надписи с приписков характер 599

Надписи, свързани с богослужението 599

Отделни надписи с различна тематика 600

Бесарабски (Мурфатларски) надписи 600

Варош 601

Крепча, Търговищко 601

Охрид 601

Преслав 602

Равна, Провадийско 602

Черноглавци, Шуменско 603

Шумен 603

Амулети 603

Отделни имена и подписи върху печати, монети, медальони, керамика 603

Имена върху камък 604

Абдецедари 604

Отделни букви 604

Старобългарски автори и техните произведения 605

Константин-Кирил Философ 605

За писателя 605

Произведения 605

Методий 605

За писателя 605

Климент Охридски 606

За писателя 606

Похвални слова и поучения 606

Химнографски творби 608

Наум Охридски 610

За писателя 610

Химнографски произведения 610

Константин Преславски 610

За писателя 610

Слова 610

Стихове 610

Химнографски произведения 611

Преводи 611

Йоан Екзарх 611

За писателя 611

Сборници 612

Слова 612

Черноризец Храбър 612

За писателя 612

Черноризец Петър 613

За писателя 613

Презвитер Козма 613

За писателя 613

Презвитер Йеремия 613

За писателя 613

Други преводачи и преписвачи 614

Презвитер Григорий 614

Презвитер Йоан 614

Тодор Дуксов 614

Предполагеми оригинални произведенията 614

Слова и поучения 614

Стихове и молитви 617

Химнографски произведения 617

Агиографски произведения 618

Катехитични съчинения 619

Съчинения за езика 619

Историко-апокалиптични съчинения 620

Тематични посочки 620

Литература 629

Съкращения 629

Година: 
2016
Том: 
11