Skip to content Skip to navigation

Семиотични механизми в структурата на банкнотите на българския лев

От увода:

Предизвикателство за семиотиката далеч не са само артефактите и въобще сферата на изкуството. В баналността на всекидневието и непосредственото ни битово обкръжение всъщност боравим със силно натоварени в семиотичен план същности, каквато, както ще стане видно по-нататък, са и парите. Идеята да се погледне на тях като обект на семио­тично изследване е породена от предизвикателството да се открият множеството нива на предаване и приемане на информация в на пръв поглед едноизмерния и семпъл все­кидневнобитов пласт на съществуването.

Пълен текст на публикацията (PDF)