Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort descending Year of Publication Volume Issue
А propos de quelque Culioli Antoine 1982 7 1–2 26.10.2013
А propos de quelques énoncés génériques en français et en bulgare Paillard Denis 1982 7 1–2 06.10.2013
Адам Евгениевич Супрун (1928–1999) Лашкова Лили 2000 25 3 26.11.2013
Адам Хайнц Полянски Казимеж 1985 10 3 26.11.2013
Адвербиальные новообразования как результат семантико-синтаксических процессов в славянских языках (на русском и болгарском материале) Норман Борис 1991 16 4 06.10.2013
Адмиратив в болгарском языке и способы его передачи на русский язык Шанова Зоя 1985 10 6 06.10.2013
Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982) Селимски Людвиг 1982 7 6 06.10.2013
Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982) Селимски Людвиг 1982 7 6 26.11.2013
Аксела Лазарова Савова Ивелина 1984 9 1 26.11.2013
Аксела Лазарова Савова Ивелина 1984 9 1 06.10.2013
Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България Чобанов Иван 1979 4 1 06.10.2013
Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България Джамбазов Петър 1979 4 1 06.10.2013
Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи Деспотова Вера 1978 3 2 06.10.2013
Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език Мишева Анастасия 1982 7 5 06.10.2013
Александру Граур (1900–1988) Младенов Максим 1989 14 3 26.11.2013
Александру Росети (1895–1990) Младенов Максим 1991 16 1 26.11.2013
Александър Ничев (1922–1988) Попова Зорка 1989 14 6 26.11.2013
Алфред Заремба (1921–1988) Селимски Людвиг 1989 ХІV 1 26.11.2013
Алфред Заремба (1921–1988). Селимски Людвиг 1989 14 1 06.10.2013
Анализ и оценка на лексикални грешки при обучението на българи по английски език Московска Марта 1986 11 3 06.10.2013
Анализ на един тип синтактично нееднозначни словосъчетания в английския език (с оглед на превода им в научно-техническата литература) Периклиев Владимир 1978 3 4 06.10.2013
Анализ на основния тон Fo при дългата гласна [i:] и при кратката гласна [I] Деспотова Вера 1981 6 1 06.10.2013
Аналитичните глаголни форми и прозодията като средство за изразяване на функционалната изреченска перспектива в английския и българския Сеизова Теменужка 1986 11 6 06.10.2013
Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език Гинина Стефания 1980 5 4 06.10.2013
Английската и българската екзистенциална конструкция – резултат от прилагането на различни когнитивни модели Алексиева Бистра 1992 17 3 06.10.2013
Английските заемки в българската морска терминология след Втората световна война и тяхната семантична конфигурация (English loan-words in Bulgarian mariti Петкова Вяра 1977 2 4–5 06.10.2013
Англицизмите в българския език Данчев Андрей 1981 6 3–5 06.10.2013
Англицистична конференция във Виена Стаменов Христо 2002 27 2 26.11.2013
Андрей Данчев (1933–1996) 1996 21 1 26.11.2013
Антон Попович Хохел Игор 1985 10 4 06.10.2013
Антон Попович Хохел Игор 1985 10 4 26.11.2013
Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език Андреева Мария 1983 8 1 06.10.2013
Антропонимия болгарских сел Одесской области Украинской ССР Колесник Валентина 1984 9 5 06.10.2013
Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език Венкова Валентина 1996 21 3 06.10.2013
Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език Коритковска Малгожата 1990 15 3 06.10.2013
Аритон Врачу (1927–1987) Младенов Максим 1988 13 4–5 26.11.2013

Pages