Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Московска  [Clear All Filters]
1986
Московска, М., 1986. Анализ и оценка на лексикални грешки при обучението на българи по английски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.23–30.
1982
Московска, М., 1982. Трета научно-методическа конференция Съпоста- вително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), pp.85–88.
Subscribe to Syndicate