Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Коритковска  [Clear All Filters]
1990
Коритковска, М., 1990. Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.5–13.
1979
Коритковска, М., 1979. Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.4–11.
Subscribe to Syndicate