Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2013
Димитрова, С., 2013. Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies, 98.
Абаджиева, М., 2013. Езикът на павликянската книжнина от XVIII в. Български език, 40. Приложение, pp.262 – 273.
Сталянова, Н., 2013. Езикът на съвременния протест. Българска реч, 19(3), pp.69 – 74.
Пашов, П., 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч, 19(3), pp.8 – 10.
Иванова, Е.Ю., 2013. Зоя К. Шанова на седемдесет години. Българска реч, 19(3), pp.96 – 99.
Парижкова, Л., 2013. Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. In Р. Илиев Василева, Станчева, С. Свиле, & Янкова, И. Васил, eds. Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София. София: За буквите – О писменехь, pp. 109–117.
Парижкова, Л., 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь. In М. Нанкова, ed. Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици. София: За буквите – О писменехь, pp. 223-226.

Pages

Subscribe to Syndicate