Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2013
Dall’Aglio, F., 2013. The Second Bulgarian Kingdom and the Latin Empire of Constantinople: A General Overview. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), pp.109–117.
Пацева, М., 2013. Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Дерменджиева, Н., 2013. Без упойка, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Калдиева-Захариева, С., 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Попов, К., 2013. Българското слово. Българска реч, 19(3), pp.5 – 7.
Захариева, Й., 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. In Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ. София: За буквите – О писменьхь, pp. 660–669.
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Парижкова, Л., 2013. Държавна политика за стимулиране на четенето в България. In Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, pp. 51–66.

Pages

Subscribe to Syndicate