Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2013
Велкова, Й. & Джонова, М., 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч, 19(3), pp.32 – 41.
Трендафилова, А., 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. In Д. Камбуров & Стоянова, Ю., eds. „Събитие и безсмъртие“ (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (13 – 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
Бурова, А., 2013. Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Янева, М., 2013. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. In Е. Стоянова, ed. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. София: НИМ.

Pages

Subscribe to Syndicate