Skip to content Skip to navigation

Том XXIV, 2009, № 3

Съпоставителни изследвания

Vesselina Laskova (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status

Eleni Valma (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

Теоретични въпроси на езикознанието

Vincent Blanár (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part ІІ)

Христо Московски (Нюкасъл, Австралия) – Бележки по изкуствените езици

 

Теория и практика на превода

Емилия Денчева – “Буквален” ли е готският превод на Библията (НЗ) от Вулфила?

Дискусии, обзори и научни съобщения

Антон Андреев – Социално-личностни фактори, определящи речевото поведение в японските студентски групи

Рецензии и анотации

Името в паметта на езика. Сборник в памет на проф. Борис Симеонов (Рум ен Сребранов)

Б. Вълчев. Възрожденските граматики на българския език (Руска Станчева)

Ch. Moskovsky, A. Libert. Essays on Natural and Artificial Languages (Христо Стаменов)

А. Добрева. Иранизми в българския език (Юлия Кирилова)

М. А. Габинский. Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии. Антикритический обзор (Русана Бейлери)

J. Gregor. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu) (Ладислав Воборжил)

В. А. Татаринов. Общее терминоведение: Энциклопедический словарь. (Мария Попова)

 

Хроника

Донка Мангачева – Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски”

Дарина Младенова – Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология

 

In memoriam

Кина Вачкова (Шумен) – Петър Пашов (1.04.1931–5.04.2009)

Диана Иванова – В памет на Емил Кудличка

 

Библиография

Съдържание на годишнина ХХХІV (2009) на списание Съпоставително езикознание (съст. Ина Михайлова)

Том: 
34
Година: 
2009
Книжка: 
2–3