Skip to content Skip to navigation

Том XXXIV, 2009, № 2

Съпоставителни изследвания

Руселина Ницолова – Социолингвисгични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат

Валентина Георгиева (Варна) – Полисемия в българската и английската военноморска терминология

Теоретични въпроси на езикознанието

Vincent Blanár (Bratislava) – Proper Names In the Light of Theoretical Onomastics (Part І)

Асен Чаушев – Граматическото време и изразяването на актуалността, миналото и бъдещето в езика

Дискусии, обзори и научни съобщения

Борислав Попов – Реконструкция на архаичната номинация при индоевропейските названия за диви животни и ролята на ономатопеята

Резензии и анотации

Българските острови на Балканите (съст. П. Асенова, И. Ликоманова, Й. Тишева, М. Джонова) (Борис Парашкевов)

H. Ehrismann-Klinger, R. Pavlova. Bulgarisch. Powerkurs für Anfänger (Боян Вълчев)

Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доцент Анна Лилова (Ренета Килева–Стаменова)

И. Седакова. Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст (Мая Александрова)

М. Славова. < I > диграфите в тракийските имена (Албена Мирчева)

И. Касабов. Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства (Мария Н. Попова)

E.P. Hamp. Studime krahasuese për shqipen. Përgatiti e redaktoi: R.Ismajli. Përkthyen: B. Rugova, R. Paçarizi, Sh. Minushi, G. Bërlajolli, B. Pllana, R. Ismajli (Русана Бейлери)

Bulgarien zwischen Byzanz und dem Westen. Beitrage zu Kultur, Geschichte und Sprache. Symposium 23, Januar 2007 (Румяна Павлова)

Годишнини

Евгения Вучева – Мария Китова на шейсет години

Библиография на трудовете на Мария Китова (съст. Евгения Вучева)

Лиляна Грозданова, Александра Багашева – Мария Георгиева на шейсет години

Библиография на трудовете на Мария Георгиева (съст. Христо Стаменов)

Хроника

Камен Михайлов - Езиковата проблематика в две международни славистични конференции

Corinna Leschber (Berlin) - Kongressbericht "The Swadesh Centenary Conference"

Том: 
34
Година: 
2009
Книжка: 
2