Skip to content Skip to navigation

Том XXVIII, 2003, № 3

Съпоставителни изследвания

Диана Благоева – Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език)

Весна Пожгай Хаджи (Любляна) – Хърватски и словенски език в контраст

Валентин Гешев – Да хвърлех по отсрещния прозорец – глаголен вид и време при изразяване на хипотетична модалност в гръцки, български и севернославянски

Дискусии, обзори и научни съобщения

Иванка Васева – Преизказване и преразказване

Владислав Миланов – Проучвания върху абстрактната лексика

Detelina Georgieva (Sofia), Georg Schuppener (Leipzig) – Fernsehnachrichten - ein Babylon der Emotionen

Емилия Денчева – За конструкцията Accusativus cum infinitivo и нейната типологизация

Димитър Веселинов – Трансформиране на речникова статия от “Активен учебен речник на френския глагол за българи” в сценарий

Гергана Русева– За някои употреби на показателните местоимения tad и etad (във ведите и упанишадите)

Константин Попов – Этимологическая и семантико-стилистическая характеристика слов гузен - гузно

Христо Салджиев – Полисемантичната употреба на думите йезид, тарикат и абдал в говора на турскоезичното население от село Горно Ново село (Старозагорска област)

Из историята на езикознанието в България

Лилия Илиева (Благоевград) – Скромното начало на българската лингвистика: Теодосий Икономов

Интервюта с бележити филолози

Искра Арнаудова – Разговор с Аурелио Ронкалиа

Рецензии и анотации

M. Skubic. Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji (Живко Бояджиев)

Ив. Куцаров. Этюды по славистике (Живко Бояджиев)

O. Mladenova. Grapes and Wine in the Balkans. An Ethno-Linguistic Study (Петя Асенова)

Ил. Кръпова. Лекции по езикознание (Лилия Илиева, Благоевград)

J. Hoffmannová, O Müllerová, J. Zeman. Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách (Йорданка Трифонова, Искра Ликоманова)

Висока хърватска оценка за българско издание (Сийка Рачева)

Ангел Ил. Ангелов. Говорът на село Мечка, Плевенско (Ангел Ангелов)

Филологические заметки (Константин Попов)

Stereotyp jako przedmiot lingwistyki (Teoria, metodologia, analizy empiryczne) (Екатерина Солнцева–Накова)

Б. Терзич. Руско-сръбски езикови паралели (Екатерина Солнцева–Накова)

E. Tabakowska. Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego (Екатерина Солнцева–Накова)

Годишнини

Емилия Македонска – Йозеф Добровски (1753–1829)

Хроника

Емилия Македонска – Шести славистични четения в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Библиография

Съдържание на годишнина ХХVІІІ (2003) на списание Съпоставително езикознание (съст. Радост Железарова)

Том: 
28
Година: 
2003
Книжка: 
3