Skip to content Skip to navigation

Том XXI, 1996, № 2

Съпоставителни изследвания

Маринела Вълчанова (Благоевград) – За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен : каузативен ред в чешкия и българския език ... 5–12

Валентина Тодорова-Маринова – Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език ... 13–24

Том: 
21
Година: 
1996
Книжка: 
2