Skip to content Skip to navigation

Том XXIX, 2004, № 3

Съпоставителни изследвания

Иванка Попова-Велева (Велико Търново) – Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици) ... 5–16

Иванка Васева – Полупряката реч в българския и руския език ... 17–25

Марта Вагнерова (Ческе Будейовице) – Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане ... 26–33

Том: 
29
Година: 
2004
Книжка: 
3